#

دانشمندان در تلاشند تا با آنچه در توان دارند در مورد رفتار های ویروس کرونا، از نحوه بروز آن در بدن گرفته تا نحوه شیوع آن در بین مردم، اطلاعاتی به دست آورند. مقیاس تحقیقات علمی در مورد ویروس کرونا بی سابقه است. یک سوال اساسی که در بحث های پیرامون ویروس کرونا حاکم است،…


دانشمندان در تلاشند تا با آنچه در توان دارند در مورد رفتار های ویروس کرونا، از نحوه بروز آن در بدن گرفته تا نحوه شیوع آن در بین مردم، اطلاعاتی به دست آورند. مقیاس تحقیقات علمی در مورد ویروس کرونا بی سابقه است. یک سوال اساسی که در بحث های پیرامون ویروس کرونا حاکم است،…