#

تزریق چربی اگر بخواهیم خلاصه شده این شیوه را توضیح دهیم باید گفت که تزریق چربی به مانند یک فیلتر عمل کرده و پوست شما را جوان می کند. در واقع چربی تزریق شده موجب افزایش حجم پوست شده که در نهایت با افزایش حجم پوست کشیده شده و جوانتر و شاداب تر به نظر…


تولید ناخالص ملی و ویروس کرونا بحران اقتصادی بر اثر شیوع ویروس کرونا، بدون توجه به میزان درآمدها ، بر اقتصاد تمامی کشورها تاثیرگذار بوده است. بسیاری از دولت ها، هنوز در کنترل ویروس کرونا مشکل داشته و بر اثر آن، مشکلات اقتصادی آنها هنوز در حال افزایش است. اقتصاددانان بر این باورند رشد اقتصاد جهانی…